Blog 1 beeld

VvE’s en de energietransitie. Hoe zit dat?

Als eigenaar van een appartement ben je automatisch lid van een VvE en dat betekent dat ook jij medeverantwoordelijk bent voor het hele gebouw. Heb jij er al weleens over nagedacht wat de energietransitie en het Klimaatakkoord voor VvE’s betekenen? En voor de doelstellingen voor haar gebouwen? Welke eerste stap kan jij nemen in de juiste richting?

De energietransitie is al in volle gang. Met het vastgestelde Klimaatakkoord uit 2019 wordt iedereen in Nederland aangespoord om aan de slag te gaan met energiebesparing, aardgasvrij worden en het zoveel mogelijk zelf opwekken van duurzame energie. Dit om in 2030 49% CO2-reductie te halen ten opzichte van 1990 en 100% in 2050.

Stukje bij beetje een duurzamer Nederland

Wist je dat bijna 40% van alle CO2-uitstoot van Nederland uit de gebouwde omgeving komt? Met de bijna 8 miljoen woningen en 1 miljoen bedrijfsgebouwen wordt het een grote opgave om CO2-neutraal te worden. Gelukkig hebben we daar 30 jaar de tijd voor. Voor nieuwbouw of bij een grote renovatie is verduurzamen makkelijker. Maar kijk je alleen hiernaar dan zou het erop neer komen dat er in 2050 slechts ongeveer 15% van de gebouwen is verduurzaamd.

De grote opgave ligt dus bij de bestaande gebouwen. In het Klimaatakkoord wordt hier richting aan gegeven. De woningcorporatie-sector heeft een grote rol in het Klimaatakkoord gekregen en begint met de verduurzaming. Daarna volgen als snel kantoren en overig vastgoed. Intussen stuurt de overheid met hogere belasting op aardgas en verlaging van de belasting op elektriciteit om het gebruik van aardgas af te remmen. Ook zijn er subsidies voor, onder andere, woningeigenaren om te isoleren of zelf duurzame energie op te wekken.

Wat betekent dit voor VvE’s?

Helaas komen de VvE’s er in het Klimaatakkoord minder goed vanaf. Dit vanwege de vele eigenaren en daardoor lastige besluitvorming zijn hier geen afspraken over gemaakt. Wel is in februari 2020 het Warmtefonds in leven geroepen voor particulieren en VvE’s, zodat er goedkope leningen verstrekt kunnen worden om te verduurzamen.

In het kort komt het erop neer dat de overheid eerst andere sectoren op gang wil helpen. Toch kan er op korte termijn ook bij de VvE’s al heel veel worden bespaard en CO2-reductie gewonnen worden. Het is zonde als je als VvE vandaag niets kan doen.

Vanuit het Klimaatakkoord worden er momenteel in elke regio studies gemaakt hoe de energietransitie vormgegeven kan worden. Dat doen gemeenten en provincies gezamenlijk met een Regionale Energiestrategie (RES). De bedoeling is dat dit in 2020 klaar is. Daarna volgt, uiterlijk in 2021, vanuit elke gemeente de Transitievisie Warmte die richting geeft aan de wijkaanpak. In deze visie staan de alternatieven voor aardgas met een wijk-voor-wijkplanning, die houvast geven voor alle partijen in elke wijk, dus ook voor jouw VvE.

Vandaag beginnen, morgen vruchten plukken

Wat kan je vandaag al doen? Omdat je als VvE een vereniging bent, zal je met de leden nu al na moeten denken over wat de energietransitie voor jouw VvE gaat betekenen. Maak er een speciaal thema van in de Algemene Ledenvergadering. Veel VvE’s hebben bijvoorbeeld al een Duurzaamheidscommissie ingesteld. De eerste stap is het krijgen van inzicht in alle verbruiken, zowel op algemeen gebouw niveau als voor elk appartement. Het verzamelen van alle elektriciteitsgebruik (in kWh) en aardgasverbruik (in m3) en het vergelijken met elkaar, levert al veel inzicht op. De VvE-beheerder kan hierin ook helpen. Wanneer je eenmaal inzicht in het gebruik hebt, kan je dit vergelijken met de Uniforme Maatlat Gebouwde Omgeving van de overheid.

De grootste financiële besparing en CO2-reductie zal gaan zitten in het verminderen van de warmtevraag door te isoleren en het verminderen van het aardgasverbruik door duurzame warmte op te wekken. Meer weten hoe wij dat doen voor VvE’s? Houd onze blogpagina in de gaten voor meer tips en informatie hierover.

Op de hoogte blijven van het laatste nieuws rondom VvEwarmte? Schrijf je in voor de nieuwsbrief! En volg je ons al op Facebook en LinkedIn?

Share this story: